Να βρεις τα άμεσα και τα έμμεσα αντικείμενα doc  

Ἀθηναῖοι ἐδίδασκον τοὺς παῖδας μουσικήν.
Οι Αθηναίοι δίδασκαν στα παιδιά μουσική.

Ρήμα:

ἐδίδασκον

πτώση αντ.

άμεσο ή έμμεσο

Υποκ. (ποιοι ἐδίδασκον;)

Αντ. (τι ἐδίδασκον;)

Αντ. (σε ποιον ἐδίδασκον;)