Άσκηση για τον Παρατατικό, το Μέλλοντα και τον Αόριστο  doc

ΠΡΟΤΑΣΗΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
Ἥρα δύο δράκοντας πέμπει αὐτῷ ΕΠΕΜΠ ΠΕΜ ΕΠΕΜ
Ὁ Θουκυδίδης γράφει τὴν συγγραφήν. ΕΓΡΑΦ ΓΡΑ ΕΓΡΑ
Ὁ σοφιστής οὐ πείθει με. ΕΠΕΙΘ ΠΕΙ ΕΠΕΙ
Ὁ δικαστής κολάζει τοὺς κακούς.ΕΚΟΛΑΖΚΟΛΑΕΚΟΛΑ
Ὁ υἱὸς διασκορπίζει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ.ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΖΔΙΑΣΚΟΡΠΙΔΙΕΣΚΟΡΠΙ
Βασιλεῖς ἄρχουσι τῶν Περσῶν.ΗΡΧ ΑΡΗΡ
Οἱ Πέρσαι ἐπιβουλεύουσι τοῖς Ἴωσιν.ΕΠΕΒΟΥΛΕΥΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΠΕΒΟΥΛΕΥ
Πάντες Ἰσχόμαχον ἐπονομάζουσιν ἀγαθόν.ΕΠΩΝΟΜΑΖΕΠΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΟΝΑ
Πρωταγόρας διδάσκει τὴν ῥητορική ἹπποκράτῃΕΔΙΔΑΣΚΔΙΔΑΕΔΙΔΑ
Οἱ τύραννοι οὐδὲν ἀξιόλογον ἔργον πράττουσιν.ΕΠΡΑΤΤΠΡΑ ΕΠΡΑ