Άσκηση αντικατάστασης ρημάτων σε προτάσεις, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος doc

Ασκήσεις  Αρχική

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
Ὁ φθονερὸς οὐ ΠΑΥΕΤΑΙ κακῶν λόγωνΕΠΑΥΠΑΥΕΠΑΥ
Σὺ ΠΟΛΙΤΕΥΕΙ σωφρόνως καὶ ἀξίως τῆς πόλεως ΕΠΟΛΙΤΕΥΠΟΛΙΤΕΥ ΕΠΟΛΙΤΕΥ
Ἡμεῖς ΦΥΛΑΤΤΟΜΕΘΑ τοὺς πολεμίους ΕΦΥΛΑΜΕΘΑ ΦΥΛΑΜΕΘΑ ΕΦΥΛΑΜΕΘΑ
Οἱ ἥρωες ὑπό τῶν πολιτῶν ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙΕΘΕΡΑΠΕΥΘΕΡΑΠΕΥΕΘΕΡΑΠΕΥ
ΑΝΑΔΥΟΜΑΙ ἐκ τοῦ ποταμοῦΑΝΕΔΥΑΝΑΔΥ ΑΝΕΔΥ