Άσκηση αντικατάστασης στην οριστική ενεργητικής και μέσης φωνής doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος παρακείμενος υπερσυντέλικος
λύομεν ἐλύλύἐλύλελύἐλελύ
ταράἐτάραττες ταράἐτάρατετάραἐτεταρά
ῥάἔρραῥάψει ἔρραἔρραἐρρά
θυόἐθυόθυἐθυσάμεθα τεθύἐτεθύ
πείθε ἐπείθεπείἐπεί πέπεισθε ἐπέπει
γράφ ἐγράφγράἐγράγέγραἐγέγραπτο