Τα απαρέμφατα της ενεργητικής φωνής να μεταφερθούν στη μέση φωνή doc

ενεργητική μέση
βρίθεινβρίθ
ἠθροικέναι ἠθροῖ
φυλάξαι φυλά
πεπλεχέναι πεπλέ
βουλεύειν βουλεύ
βεβλαφέναι βεβλά