Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων

Ασκήσεις  Αρχική

   προηγούμενη  
ρήμα ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
θύομαιθύεσθε θύσθεθύσθετεθύαι
κρύπτομαι κρύπτεσθαικρύσθαικρύσθαικεκρύαι
ἄρχομαι ἄρχεσθαιἄρσθαιἄρσθαιἦραι
ἀσπάζομαι ἀσπάζεσθαιἀσπάσθαιἀσπάσθαιἠσπάαι