Άσκηση στα απαρέμφατα doc

ΡήμαΕνεστώτας ΜέλλονταςΑόριστος Παρακείμενος
ΛΥΩΛΥΕΙΝ ΛΥΕΙΝ ΛΥΑΙ ΛΕΛΥΕΝΑΙ
ΓΡΑΦΩΓΡΑΕΙΝ ΓΡΑΕΙΝ ΓΡΑΑΙ ΓΕΓΡΑΕΝΑΙ
ΔΙΩΚΩΔΙΩΕΙΝ ΔΙΩΕΙΝ ΔΙΩΑΙ ΔΕΔΙΩΕΝΑΙ
ΠΕΙΘΩΠΕΙΕΙΝ ΠΕΙΕΙΝ ΠΕΙΑΙ ΠΕΠΕΙΕΝΑΙ
ΑΛΑΤΤΩΑΛΛΑΕΙΝ ΑΛΛΑΕΙΝ ΑΛΛΑΑΙ ΗΛΛΑΕΝΑΙ