1η άσκηση στα ρήματα σε -άομαι -ῶμαι  doc

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
βληχᾷβληχ βληχ βληχ
ἁμιλλᾶται ἁμιλλ ἁμιλλ ἁμιλλ
ἐγγυᾶσθε ἐγγυ ἐγγυ ἐγγυ
ἡττῶνται ἡττ ἡττ ἡττ