1η άσκηση στα ρήματα σε -άω -ῶ  doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀτιμᾷς ἀτιμἀτιμἀτίμ
ἀγωνιᾷἀγωνιἀγωνιἀγωνι
ἀριστᾶτεἀριστἀριστἀριστ
κυβερνῶσικυβερνκυβερνκυβερν