1η άσκηση στα ρήματα σε -άω -ῶ  doc

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀτιμᾷς ἀτιμἀτιμἀτίμ
ἀγωνιᾷἀγωνιἀγωνιἀγωνι
ἀριστᾶτεἀριστἀριστἀριστ
κυβερνῶσικυβερνκυβερνκυβερν