1η άσκηση στα ρήματα σε -έομαι -οῦμαι  doc

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
αἰδεῖαἰδαἰδαἰδ
δωρεῖταιδωρδωρδωρ
καλεῖσθεκαλκαλκαλ
μιμοῦνταιμιμμιμμιμ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός