1η άσκηση στα ρήματα σε -έομαι -οῦμαι  doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
αἰδεῖαἰδαἰδαἰδ
δωρεῖταιδωρδωρδωρ
καλεῖσθεκαλκαλκαλ
μιμοῦνταιμιμμιμμιμ