1η άσκηση στα ρήματα σε -έω -ῶ doc

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀδημονεῖςἀδημονἀδημονἀδημόν
ἀγνοεῖἀγνοἀγνοἀγνο
αἰνεῖτεαἰναἰναἰν
ἀθυμοῦσιἀθυμἀθυμἀθυμ