1η άσκηση στα ρήματα σε -όομαι -οῦμαι   doc


οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀνανεοῖ ἀνανεἀνανεἀνανε
γαυροῦταιγαυργαυργαυρ
ἰδιοῦσθεἰδιἰδιἰδι
θυμοῦνταιθυμθυμθυμ