1η άσκηση στα ρήματα σε -όω -ῶ  doc

Ασκήσεις  Αρχικήοριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀναλοῖς ἀναλἀναλἀνάλ
ἀκριβοῖἀκριβἀκριβἀκριβ
βεβαιοῦτεβεβαιβεβαιβεβαι
ἀσθενοῦσιἀσθενἀσθενἀσθεν