1η άσκηση στα ρήματα σε -όω -ῶ  docοριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀναλοῖς ἀναλἀναλἀνάλ
ἀκριβοῖἀκριβἀκριβἀκριβ
βεβαιοῦτεβεβαιβεβαιβεβαι
ἀσθενοῦσιἀσθενἀσθενἀσθεν