Άσκηση στη β' κλίση  doc

1. Οἱ διδάσκαλ (διδάσκαλος, ον. πληθ) τῶν Περσῶν σοφ (σοφός, ον. πληθ.) καὶ χρηστ (χρηστός, ον. πληθ.) ἦσαν.
2. Τοὺς φαύλ (φαύλος, αιτ. πληθ.) ἐν ταῖς συνηθείας νέ (νέος, αιτ. πληθ.) ἰσχυρῶς ἐκόλαζον.
3. Διὸ δικαιοσύνην ἐμάνθανον και πονηρ (πονηρόν, γεν. εν.) ἔργ (ἔργον, γεν. εν.) ἀπεῖχον.
4. Οἱ χρηστοὶ νέ (νέος, ον. πληθ.) συνῆσαν τοῖς ἐφήβ (ἔφηβος, δοτ. πληθ)
5. Τότε καὶ αἱ ὁδ (ὁδός, ον. πληθ.) κατέχονται τῷ ποταμ (ποταμός, δοτ. εν.) καὶ οὐκ ἔστιν ἄνευ πλοί (πλοῖον, γεν. πληθ.) πορεύεσθαι.
6. Ἡ Αἴγυπτ (Αἴγυπτος, ον. εν.) φέρει κριθήν ἄφθον (ἄφθονος, αιτ. εν.) καὶ τυρ. (τυρός, αιτ. εν.)