Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται στην παρένθεση άσκηση

γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ

(γεν. εν. και πληθ. θηλ.)

γλυκ ἥμισυς, ἡμίσεια, ἥμισυ

(αιτ. εν. και πληθ. ουδ.)

ἥμισ
γλυκἡμίσ / ἡμίσ
θῆλυς, θήλεια, θῆλυ

(δοτ. εν. και πληθ. αρσ.)

θήλεὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ

(ονομ. εν. και πληθ. ουδ.)

εὐρ
θήλεὐρ
ταχύς, ταχεία, ταχύ

(γεν. εν. και πληθ. ουδ.)

ταχἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ

(αιτ. εν. και πληθ. αρσ.)

ἡδ
ταχἡδ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός