Να μεταφέρετε τις φράσεις στην πτώση που ζητείται άσκηση

βαθὺ πέλαγος (γεν. εν.)βαθ πελάγ βαρὺ πένθος (ον. πληθ.)βαρ πένθ
θρασὺς ἀνήρ (δοτ. εν.) θρασ ἀνδρ βραδεῖα ὁδός ( γεν. πληθ.) βραδει ὁδ
ὀξὺς ἦχος (αιτ. εν.)ὀξ ἦχ τραχεῖα χώρα (αιτ. πληθ.) τραχεί χώρ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός