Άσκηση στο ρήμα δηλοῦμαι 

Ασκήσεις  Αρχική 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή Παρατατικός
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ