Είδος μετοχών doc

Με τη βοήθεια της μετάφρασης να βρεις το είδος των μετοχών στις παρακάτω προτάσεις (επιθετική, κατηγορηματική, επιρρηματική)

Οἱ φεύγοντες ἐκ Φλειοῦντος ἐπορεύοντο εἰς Λακεδαίμονα.
Αυτοί που έφευγαν από τον Φλειούντα πήγαιναν στη Λακεδαίμονα.

Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ὁλίγοι ὄντες ἐνίκησαν Θηβαίους.
Οι Λακεδαιμόνιοι, αν και ήταν λίγοι, νίκησαν τους Θηβαίους.

Βασιλεὺς τοὺς στρατηγοὺς πεφονευκὼς τὰς σπονδὰς ἔλυσεν.
Ο βασιλιάς αφού σκότωσε τους στρατηγούς έλυσε τις σπονδές.

Οἱ δικασταὶ ἤκουσαν τῶν μαρτύρων λεγόντων.
Οι δικαστές άκουσαν τους μάρτυρες να λένε.

Λύσανδρος τὰ ὑπάρχοντα χρήματα Κύρῳ ἀπέδωκεν.
Ο Λύσανδρος τα χρήματα που υπήρχαν τα έδωσε στον Κύρο.

Χαίρω, ὦ Λυσίμαχε, τῷ ἀνδρί πλησιάζων.
Χαίρομαι, Λυσίμαχε, να κάνω παρέα τον άνδρα.