Συμπλήρωσε το χρονικό χαρακτήρα, ώστε να μεταφερθούν τα ρήματα από τον ενεστώτα στον μέλλοντα μ.φ.  doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα

1ὑμεῖς δὲ μηδὲ τοὺς λόγους αὐτῶν ἀνέχεσθε / ἀνέεσθε
2καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα φυλαττόμεθα / φυλαόμεθα
3νῦν δὲ ὑμεῖς περὶ εἰρήνης βουλεύεσθε / βουλεύεσθε
4μετὰ τοῦτο ὁ παῖς τρέφεται / θρέεται
5τὸ γὰρ πλῆθος τούτοις πείθεται / πείεται
6καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ αἰείμνηστος καταλείπεται / καταλείεται
7οὐ γὰρ ἵνα εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτόμεθα / σκεόμεθα
8ἐπὶ τούτους ἡμεῖς καὶ δὴ στρατευόμεθα / στρατευόμεθα