Να μεταφέρεις τους τύπους του ενεστώτα στον μέλλοντα doc 

Να διαλέξεις το σωστό χαρακτήρα από την αναδυόμενη λίστα.

Όταν μεταφέρουμε ένα ρήμα από τον ενεστώτα στο μέλλοντα, επειδή οι καταλήξεις είναι ίδιες,  θα αλλάξει μόνο
ο χρονικός χαρακτήρας

 

ενεστώτας μέλλοντας
λέγω λέ ω
ἀκούεις ἀκού εις
γράφει γρά ει
πράττομεν πρά ομεν
πείθετε πεί ετε
ἄγουσιν ουσιν