Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα μ.φ. doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα
1ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζ μετὰ δέους
2ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύν
3τὴν παιδείαν ταύτην, ἣν ὑμεῖς αἰσθάν πονηρὰν καὶ ἄδικον
4ἐκεῖνοι μὲν μετὰ πάντων ἀγωνίζ
5λέγετε ὅτι οὐ πίνομεν ἀλλ’ ἀναπαυ ἤδη
6τοῦτο δὲ λέγ