Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα μ.φ. doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα

1ὑμεῖς δὲ μηδὲ τοὺς λόγους αὐτῶν ἀνέχ
2 καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα φυλαττ
3νῦν δὲ ὑμεῖς περὶ εἰρήνης βουλεύ
4ἡ δὲ δύναμις εἰς τὴν ἐνέργειαν ἀνάγ
5ἐὰν δὲ κατάσχωμεν ἡμεῖς ἃ βουλ
6δείματος μεστὸς γίγνεται καὶ ἀναλογίζ
7ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν κύριοι ἔσ
8ἐπὶ τούτους ἡμεῖς καὶ δὴ στρατευ