Να συμπληρώσετε τους τύπους των ρ. ώστε να σχηματιστούν στον μέλλοντα και παρακείμενο. doc


α/απρόταση μέλλονταςπαρακείμενος
1Οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖςἀποκρινἀποκέ
2Ὡς πρόβατα ἀποστέλλω ὑμᾶς ἀποστἀπέστα
3νῦν ἀναφαινόμεθα σεσωσμένοι ἀναφαἀναπε
4νυνὶ δὲ καταπλύνεται τὸ πρᾶγμα καταπλυνκαταπέ
5ἀντὶ τοῦ διαφθείρειν τοὺς νέους διαφθδιεφθα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός