Να συμπληρωθεί ο χαρακτήρας ώστε να σχηματιστεί ο παρακείμενος των ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική


ρήμαπαρακείμενος
ἀγγέλλω ἤγγεα
αἴρωα
φαίνωπέφαα
φαίνομαιπέφααι
ὀξύνομαιὤξυαι
μιαίνομαιμεμίααι
αἴρομαιαι
πλύνωπέπλυαι
κλίνωκέκλιαι
κρίνωκέκριαι