Να μεταφερθούν οι τύποι των ρημάτων στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

ρήμαάλλος αριθμός ρήμαάλλος αριθμός
ἔφηνας ἐφήνα ἀγγελεῖἀγγελ
κρῖνον κρίν στείλητεστείλ
ἀμύναιμι ἀμύναι αἰσχυνεῖτεαἰσχυν
ἀποκρίνου ἀποκρίν ἆρονἄρ
ἐφθείρου ἐφθείρ ὀδύρεταιὀδύρ