Να αιτιολογήσεις τον σχηματισμό του ενεστώτα των ενρινόληκτων ρημάτων doc

ρήμα αιτιολόγηση
ποιμαίνω
ὑγιαίνω
κτείνω
πλύνω
μιαίνω
κρίνω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός