Να αιτιολογήσεις τον σχηματισμό του ενεστώτα των ενρινόληκτων ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική

ρήμα αιτιολόγηση
ποιμαίνω
ὑγιαίνω
κτείνω
πλύνω
μιαίνω
κρίνω