Να εντοπίσεις τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς και να βρεις πώς εκφέρονται doc

Ασκήσεις  Αρχική