Τα τριτόκλιτα επίθετα της αρχαίας σε -ύς, -εῖα, -ύ στα νέα ελληνικά άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ οδός ταχεί κυκλοφορίας
ὁ παχύς, ἡ παχεῖα, τὸ παχύεγχείρηση του παχέ εντέρου
ὁ βαρύς, ἡ βαρεῖα, τὸ βαρὺαθλητής στην άρση βαρέ βαρών
ὁ ὀξύς, ἡ ὀξεῖα, τὸ ὀξύ στους οξ ήχους
ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύεφημερίδα ευρεί κυκλοφορίας