Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του ενικού στα άλλα γένη άσκηση

αρσενικόθηλυκό ουδέτερο
ον. βαρύςβαρ βαρ
γεν.τραχ τραχείαςτραχ
δοτ.γλυκ γλυκ γλυκεῖ
αιτ. εὐθ εὐθεῖανεὐθ
κλητ.εὐρύ εὐρ εὐρ