Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί doc

Ασκήσεις  αρχική

Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
1. ἂν ἐμοὶ πείθοιντο καὶ μέγιστος ἂν ἀνθρώπων
2. σὺ εἰ μὲν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν , εἰ δέ τίς σε λυποίη
3. καίτοι τίνες ἡμῶν ἂν δυστυχέστεροι
4. οὕτω γὰρ ἂν ἡμεῖς μετὰ πλείστης ἀδείας .
5. γνῶναι οὖν εὐθὺς ὅτι τούτων τῶν ἀνδρῶν τὸ ἔργον.
6. ταῦθ’ οὕτως ἔχει, οὐκέτ’ ἂν ἡμεῖς οἱ μεταβαλλόμενοι.
7. οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς τοιαῦτα πεπονθότες.
8. εἶπον οὖν ἐγὼ ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος δοῦναι.
9. ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ νεκροὶ ἀνῃρημένοι .
10. οὕτω δ’ ἂν καὶ οἱ ἄνισοι μάλιστ’ φίλοι.