Να μεταφερθούν οι προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ευθύς λόγοςπλάγιος λόγος
Ἄνδρες, ἀνοίξατε τὰς πύλας.Ἐκέλευσε τοὺς ἄνδρας τὰς πύλας.
Γένοιο εὐτυχέστερος τοῦ πατρός.Ηὔχετο αὐτὸν εὐτυχέστερον τοῦ πατρός.
Ἄγωμεν ἐπὶ τοῖς πολεμίοις.Εἶπε τοῖς ἀνδράσιν ἐπὶ τοῖς πολεμίοις.
Μὴ πιστεύητε μήτε ἀπιστῆτε τοῖς εἰρημένοις.Δέομαι ὑμῶν μὴ μήτε τοῖς εἰρημένοις.
Δῶμεν τριακοσίας δραχμὰς Θεοδότῳ.Οὗτοι βούλονται τριακοσίας δραχμάς Θεοδότῳ.