Να μεταφερθούν οι ερωτηματικές προτάσεις στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

Ευθύς λόγοςΠλάγιος λόγος
Τίς ἐποίησεν ἂν ταῦτα; Ἤρετο τίς ταῦτα.
Πῶς ἔχει παιδείας βασιλεύς;Οἶδα πῶς παιδείας βασιλεύς.
Πότερον βούλει μένειν ἢ ἀπιέναι; Ἡ μήτηρ ἠρώτα τὸν Κῦρον πότερον μένειν ἢ ἀπιέναι.
Παραδῶμεν τὴν πόλιν;Οἱ Ἐπιδάμνιοι τὸν θεὸν ἐπήροντο τὴν πόλιν.
Τί χρήσωμαι τοῖς ἐπιλοίποις;Ἠπόρουν ὅ,τι τοῖς ἐπιλοίποις.
Πῶς ἂν οἶκος εὖ οἰκηθείη; Ἐπεσκοποῦμεν ὅπως οἶκος εὖ .