Να μεταφερθούν οι ερωτηματικές προτάσεις στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

Ευθύς λόγοςΟἶσθά τι ὦ Σώκρατες, ἀγαθόν;
Πλάγιος λόγοςἈρίστιππος Σωκράτη ἐρωτᾷ τι ἀγαθόν.
Ἀρίστιππος Σωκράτη ἤρετο τι ἀγαθόν.
Ευθύς λόγος Ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπωμαι;
Πλάγιος λόγος Ἡρακλῆς ἀπορεῖ ποίαν ὁδόν ἐπὶ τὸν βίον .
Ἡρακλῆς ἠπόρει ποίαν ὁδόν ἐπὶ τὸν βίον .
Ευθύς λόγος Τὴν μὲν δικαιοσύνην ἀρετὴν καλεῖς;
Πλάγιος Λόγος Σωκράτης ἐρωτᾷ αὐτὸν τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν .
Σωκράτης ἤρετο αὐτὸν τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν .
Ευθύς λόγος Τίς οὕτως εὐήθης ἂν εἴη;
Πλάγιος ΛόγοςΞενοφῶν ἐρωτᾷ οὕτω εὐήθης .
Ξενοφῶν ἤρετο οὕτω εὐήθης .