Να μεταφερθούν οι περίοδοι στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ΕυθύςἘπιδείκνυμι ὅτι οὗτοι καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοί εἰσιν.
ΠλάγιοςἘβουλόμην ἐπιδεικν ὅτι καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι .
Ἐβουλόμην ἐπιδεικν ὅτι καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοί .
Ευθύς Ἐπειδὰν δειπνήσετε, συσκευασάμενοι πάντες ἀναπαύεσθε.
Πλάγιος Παραγγέλουσιν, ἐπειδὰν δειπνήσ, συσκευασαμ πάντ ἀναπαύεσθε.
Παρήγγειλαν, ἐπειδὰν δειπνήσ, συσκευασαμ πάντ ἀναπαύεσθε.
Ευθύς Πλοῖα ἡμῖν πάρεστιν, ὥστε, ὅποι ἂν βούλησθε, ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε.
ΠλάγιοςΛέγει ὅτι πλοῖα πάρ, ὥστε, ὅποι ἂν βούλ, ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσ.
Εἶπεν ὅτι πλοῖα παρ, ὥστε, ὅποι ἂν βούλ, ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσ.