Να μεταφερθούν οι περίοδοι στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ΕυθύςΟὐκ ἂν ἐτόλμησα εἰπεῖν, εἰ μὴ ἔγνων.
Πλάγιος Γιγνώσκετε ὅτι οὐκ ἂν ἐτόλμησα εἰπεῖν, εἰ μὴ .
Ἔγνωτε ὅτι οὐκ ἂν ἐτόλμησα εἰπεῖν, εἰ μὴ .
Ευθύς Μένων ἐπιθυμεῖ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνῃ.
ΠλάγιοςΜένων δῆλός ἐστιν ἐπιθυμ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάν.
Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάν.
Ευθύς Δέδια μὴ μάτην ταῦτα λέγωμεν.
Πλάγιος Λέγει ὅτι δέδι μὴ μάτην ταῦτα λέγ.
Ἔλεγε ὅτι δεδιὼς μὴ μάτην ταῦτα λέγ.