Να μεταφερθούν οι υποθετικοί λόγοι σε πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ΕυθύςΕἰ ταῦτα ποιεῖτε, ἔχετε ἀμοιβήν.
Πλάγιος Κῦρος λέγει ὅτι, εἰ ταῦτα ποι, ἔχ ἀμοιβήν.
Κῦρος λέγει, εἰ ταῦτα ποι, ἔχ ἀμοιβήν.
Κῦρος ἔλεγεν ὅτι, εἰ ταῦτα ποι, ἔχ ἀμοιβήν.
Κῦρος ἔλεγεν, εἰ ταῦτα ποι, ἔχ ἀμοιβήν.
Ευθύς Ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃς, εἰς τὸν θρόνον καθιοῦμεν σε.
Πλάγιος Ἐπαγγελόμεθα Ἀριαίῳ ἐὰν ἐνθάδε ἔλθ, εἰς τὸν θρόνον καθι .
Ευθύς Ἐὰν μέλλητε ἥκειν, περιμενοῦμεν ὑμᾶς ταὺτην τὴν ἡμέραν.
Πλάγιος Ἔλεγον ὅτι, εἰ μέλλ ἥκειν, περιμεν τὴν ἡμέραν.
Ἔλεγον εἰ μέλλ ἥκειν, περιμεν τὴν ἡμέραν.
Ευθύς Ἤν παρέχωμεν ἀγοράν, ἕξετε ὠνούμενοι τὰ ἐπιτήδεια.
Πλάγιος Ἔφη ἢν παρέχωμεν ἀγοράν, ἕξ ὠνουμ τὰ ἐπιτήδεια.
Ευθύς Ἅπας ὁ λόγος, ἐὰν ἀπῇ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται.
ΠλάγιοςἜλεγον ὅτι ἅπας ὁ λόγος, ἀπ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνοιτο.
Ἔλεγον ἅπαντα τὸν λόγον, ἀπ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεσθαι.