Φωνηεντόληκτο ή συμφωνόληκτο; doc

 
ΠΕΙΘΩ
ΙΔΡΥΩ
ΠΑΥΩ
ΓΡΑΦΩ
ΑΚΟΥΩ
ΑΛΙΕΥΩ
ΒΑΛΛΩ
ΔΑΚΝΩ
ΠΑΙΔΕΥΩ
ΑΜΑΡΤΑΝΩ