Να βρεθεί το είδος των ετερόπτωτων προσδιορισμών σε γενική doc

Ασκήσεις  Αρχική

γενική είδος
ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται
τὰ σώματα αὐτῶν γνώριμα καταστήσω.
εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην
ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε
οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν
Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω
ὅταν εἰσίῃ τις εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων
Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ ὅρκῳ τῶν δικαστῶν
τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ’ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν
αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν