Να κλιθεί το ουσιαστικό ο ἱερεύς 

Ενικός Πληθυντικός
ἱερεὺς οἱἱερ
τοῦἱερ τῶνἱερ
τῷἱερ τοῖςἱερ
τὸνἱερ τοὺςἱερ
ἱερ ἱερ