Να αιτιολογήσεις το σχηματισμό του ενεστώτα των υγρόληκτων ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική

ρήμα αιτιολόγηση
ἀγάλλω
καθαίρω
θάλλω
σπείρω
ανατέλλω
οἰκτίρω