Να βρείτε τους κύριους και τους δευτερεύοντες όρους των προτάσεων. doc

Ασκήσεις συντακτικού  αρχική
Βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ
Ἔστι ἀνὴρ σύσκοινος ἡμῖν
Ἐχθρός ἐστι τῇ πόλει Φίλιππος
Λέγε μοι ταύτην τὴν μαρτυρίαν
Οἱ σοφοί εἰσι σοφίᾳ σοφοί;