Κλίνε τον Αόριστο του ρ. διώκομαι

διώκομαι

ἐδιω
ἐδιώ
ἐδιώ
ἐδιω
ἐδιώ
ἐδιώ