Κλίνε τον Αόριστο του ρ. διώκομαι

Ασκήσεις  Αρχική

διώκομαι

ἐδιω
ἐδιώ
ἐδιώ
ἐδιω
ἐδιώ
ἐδιώ