Κλίνε τον Αόριστο του ρ. γράφομαι

γράφομαι

ἐγρα
ἐγρά
ἐγρά
ἐγρα
ἐγρά
ἐγρά