Κλίνε τον Μέλλοντα των ρημάτων διώκω, γράφω, πείθω

διώκω γράφω πείθω
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί