Κλίνε τον Μέλλοντα των ρημάτων διώκω, γράφω, πείθω

Ασκήσεις  Αρχική

διώκω γράφω πείθω
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί
διώγράπεί