Κλίνε τον Παρατατικό του διώκω

διώκω
ἐδίωκ
ἐδίωκ
ἐδίωκ
ἐδιώκ
ἐδιώκ
ἐδίωκ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός