Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. πείθομαι, συμπληρώνοντας το χαρακτήρα.

πέπειμαι
πέπειαι
πέπειται
πεπείμεθα
πέπειθε
πεπειμένοι εἰσίν