Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. πείθομαι, συμπληρώνοντας το χαρακτήρα. 

Ασκήσεις  Αρχική

πέπειμαι
πέπειαι
πέπειται
πεπείμεθα
πέπειθε
πεπειμένοι εἰσίν