Κλίνε τον Παρατατικό του ρήματος διώκομαι

Ασκήσεις  Αρχική

διώκομαι

ἐδιωκ
ἐδιώκ
ἐδιώκ
ἐδιωκ
ἐδιώκ
ἐδιώκ