Κλίση του ενεστώτα του ρ. λέγω

λέγ
λέγ
λέγ
λέγ
λέγ
λέγ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός