Κλίση του ενεστώτα του ρ. λέγω

Ασκήσεις  Αρχική

λέγ
λέγ
λέγ
λέγ
λέγ
λέγ