Άσκηση αντιστοίχισης στα βραχέα, μακρά και θέσει μακρά doc

ἐπῄνουν: η συλλαβή πῄ είναι:
φόβου: η συλλαβή φο είναι:
λαοῦ:η συλλαβή οῦ είναι:
ποιηταί: η συλλαβή ποι είναι:
γεωργοί: η συλλαβή γοι είναι:
λύοι: η συλλαβή οι είναι:
αὐτός: η συλλαβή αὐ είναι:
ἐχθρός: η συλλαβή είναι:
ἔξω: η συλλαβή είναι
κύκλωψ: η συλλαβή κύ είναι:
δεῦρο: η συλλαβή δεῦ είναι:
θεός: η συλλαβή ος είναι:
διατρίβω: η συλλαβή α είναι:
αὐξάνω: η συλλαβή αὐ είναι:
λοιπόν: η συλλαβή λοι είναι:
τέλος: η συλλαβή τε είναι:
παπαῖ: η συλλαβή παῖ είναι:
ξύλοις: η συλλαβή λοις είναι:
γυμνοί: η συλλαβή μνοι είναι:
θεῷ: η συλλαβή είναι:


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός