Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

ΡΗΜΑΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΤΤΟΜΑΙΠΡΑΤΤΜΕΝΟΣΠΡΑΜΕΝΟΣΠΡΑΜΕΝΟΣΠΕΠΡΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΕΠΕΔΕΥΕΝΟΣ
ΤΡΙΒΟΜΑΙΤΡΙΒΜΕΝΟΣΤΡΙΜΕΝΟΣΤΡΙΜΕΝΟΣΤΕΤΡΙΜΕΝΟΣ
ΦΕΙΔΟΜΑΙΦΕΙΔΜΕΝΟΣΦΕΙΜΕΝΟΣΦΕΙΜΕΝΟΣΠΕΦΕΙΜΕΝΟΣ